homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

חטיבות מובנות לתלמידי משפטים (בהיקף של 12-16 נ"ז)
 

בהתאם לתקנון הפקולטה קיימת לתלמידים אפשרות ללמוד חטיבה במחלקה אחרת, בהיקף של 12-16 נ"ז, במקום קורסי בחירה במשפטים. זאת מתוך שאיפה לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך חשיפה לדיסיפלינות אחרות, גם בהיקף מצומצם יותר מאשר בתוכנית משותפת.
 

לימודי חטיבה במחלקה אחרת אפשריים רק במסגרת אחת מהחטיבות המובנות כמפורט להלן. או חטיבה מובנית אחרת באישור מראש מסגן הדיקן. העובדה שנלמדה חטיבה במחלקה אחרת תצוין עם סיום הלימודים בגיליון הציונים הסופי של התלמיד/ה (אך לא בתעודת הבוגר).


יודגש כי לימודי חטיבה כוללים בחובם את החובה ללמוד לימודי בחירה כלליים מחוץ לפקולטה (אשר לתלמידים שהחלו לימודיהם משנת תש"ע ואילך נעשית במסגרת תוכנית "אבני פינה"). כלומר, תלמידים הלומדים חטיבת לימוד מחויבים בלימוד 4 נ"ז ב"אבני פינה" בתחום הניסויי.

על-מנת להספיק לקחת את כל הקורסים הנדרשים ולהימנע ממצב של חפיפות בין קורסים, מומלץ מאד להתחיל את לימודי החטיבה בשנה ב' ולא מאוחר יותר.
 

 

להלן רשימת החטיבות (לחצו על הקישור לפרטים): גרסת הדפסה

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים