homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

בקשה לאישור קורסים חופפים


השתתפות בשיעורים ובתרגילים מהווה מרכיב חשוב בחינוך המשפטי. לפיכך, אוסרת הפקולטה למשפטים הרשמה לקורסים המתקיימים בשעות הוראה חופפות.

הגבלה זו תיאכף באופן מלא. מזכירות הפקולטה למשפטים תמסור לתלמידים שנרשמו לקורסים חופפים הודעה בדוא"ל, כי עליהם לבטל את ההרשמה לאחד משני הקורסים, וכי אם לא יעשו כך בתוך 72 שעות ממועד מסירת הודעת הדוא"ל, תבטל המזכירות את הרישום לאחד משני הקורסים. מובהר בזאת כי אף אם לא נמסרה הודעה כאמור, תלמידים אינם רשאים להירשם לקורסים חופפים, ורישום כאמור עלול להוביל לביטול בדיעבד של אחד הקורסים.

תלמידים המבקשים להירשם לקורסים חופפים רשאים להגיש בקשה מראש לרישום כאמור, אל היועצים לתואר בוגר.

האפשרות להתיר רישום לקורסים חופפים תישקל במקרים חריגים במיוחד, הבאים בגדר הקטגוריות המפורטות להלן. מודגש כי גם במקרים אלה, הרישום לקורסים חופפים טעון אישור היועץ לתלמידי בוגר. החלטתו של היועץ לתלמידי בוגר תתבסס על הערכה של מכלול השיקולים הרלבנטיים, לרבות ההישגים בלימודים של מגיש או מגישת הבקשה.
 

לטופס הבקשה לאישור קורסים חופפים: PDF Word

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים