homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים segel

שירותים לסגל

 

 

1.

השנתון האוניברסיטאי

 

2.

קריאת דואל סביון

 

3.

קריאת דואר ב- Web Mail

 

4,
 

עדכון פרטים אישיים
 
 

5.

מערכת המודל

 

6.

ועדת האתיקה: 

 

 

נוהל בענין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם

 

 

טופס בקשה לאישור מחקר אמפירי שמעורבים בו בני אדם

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים