homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים pirsumim

"חוקים בקצרה"
הערות קצרות ביחס לעדכוני חקיקה


חוקים בקצרה הינו כתב העת המקוון של חוקים - כתב עת לענייני חקיקה. במה זו נועדה לקדם שיח אקדמי ביחס להצעות חוק הנמצאות על שולחן המחוקק וביחס לחוקים חדשים עוד בטרם הביאו לשינויים בשטח. התפיסה הינה, שהצפת החיובי והשלילי שבהסדרי החקיקה המוצעים ואלו הקיימים עשויה להביא לשיפור הסדרי החוק החלים, ובעיקר, ההסדרים העתידים לחול.

בעידן שבו האינטרנט הוא כה דומיננטי בחיינו, היכולת של האקדמיה להשפיע על המציאות בשטח ולהביא לשינויים מעשיים מקבלת משנה תוקף. אנו שואפים לנצל את הפוטנציאל הגלום בייחודיות המדיה האינטרנטית על-מנת לקדם שיח פורה, דינאמי, חדשני ועדכני אשר יהיה לנגד מקבלי ההחלטות.

במסגרת כך, אנו מעוניינים בהערות חקיקה:
  • ענייניות
  • קצרות
  • ממוקדות
  • רלוונטיות
אנו, במקביל, נעשה את מירב המאמצים לאפשר פרסום מהיר וכמה שיותר מיידי. זאת, מבלי להתפשר על רמה אקדמית גבוהה, איכות הטיעון ושיח נאות ומכובד.

המעוניינים/ות לפרסם הערות חקיקה, מוזמנים/ות לשלוח אותן למערכת, בהתאם להנחיות באתר.

עדיפות תינתן להערות חקיקה ביחס להסדר חוק שהופץ לגביו קול קורא ו/או שהינן תגובה להערת חקיקה שהועלתה באתר. עם זאת, בכפוף לשיקולי המערכת, יתאפשר פרסום הערות חקיקה שכל כולן ביוזמת המחבר/ת.

פרסום ההערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת, עריכה טכנית ושיקולי המערכת.

להערות, הארות והצעות – מוזמנים לפנות ל-omri.benzvi@gmail.com,  ו-or.arbel@mail.huji.ac.il.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים