homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים pirsumim
הגשת מאמרים
 
 
המערכת מקבלת בברכה מאמרים אשר מוקדשים בעיקרם לניתוח וביקורת של הצעות חקיקה ושל חקיקה חדשה או קיימת; הצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשים; או דיון בהליכי החקיקה עצמם ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה.
 
אנו מזמינים מאמרים הן מכותבים מתחום המשפט והן מכותבים מדיסיפלינות רלבנטיות אחרות.
 
ניתן להגיש גם מאמרים במתכונת שונה מהמקובל בכתבי-עת אחרים (למשל, מאמרים קצרים יותר), כל עוד אין בכך כדי לפגוע בעמידה בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר.
 
מאמרים יש לשלוח למערכת באמצעות המייל Omri.benzvi@gmail.com.
 
בהערות השוליים יש להקפיד על כללי האזכור האחיד החדשים המקובלים בכתבי עת משפטיים. 
 
היקף המאמרים לא יעלה על 20,000 מילים (כולל הערות השוליים).

 
 
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים