homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

קבלה לשנה ב'

 

תנאי סף

1.    השלמת לימודי השנה הראשונה לקראת תואר בוגר במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל.

2.    בחינה פסיכומטרית עם הציונים הבאים:

          ציון כללי של 600 לפחות.

          ציון המעניק פטור מלימודי עברית.

          ציון המעניק פטור מלימודי אנגלית.

 

קבלה

הקבלה לשנה ב' תיעשה מבין המועמדים העומדים בתנאי הסף בהתבסס על ציוני המועמדים בשנה א' ובבחינה הפסיכומטרית, ובהתאם למספר המקומות הפנויים. 

 

השלמת לימודים

תלמידים שהתקבלו לשנה ב' נדרשים להשלים את לימודם בהתאם לדרישות הפקולטה לקבלת תואר בוגר.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות לשנה ב' מחייבת רישום באמצעות האגף למינהל תלמידים בצירוף המסמכים הבאים לא יאוחר מתאריך 31.8.2015:

1.    גליון ציונים רשמי מלא.

2.    אישור המציין את אחוז תלמידי שנה א' במשפטים במוסד בו למד/ה המועמד/ת עם ממוצע ציונים גבוהים יותר.

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים