homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

הנחיות המכון לקרימינולוגיה לקבלה ללימודי ד"ר

 1. מועמד המבקש להתקבל כתלמיד מחקר יגיש לרשות לתלמידי מחקר ולמכון את המסמכים הבאים:
  1. טופס הגשת המועמדות
  2. קורות חיים
  3. תעודות וגיליונות ציונים מהלימודים לתואר בוגר ולתואר מוסמך
  4. תקציר של עבודת המוסמך (במדעים הניסויים  - חובה; במדעים העיוניים – או: עבודה אחרת במקרה של לימודים במסלול ישיר, ראו סעיף 6; אורך התקציר 1 – 2 עמודים)
  5. שני מכתבי המלצה
  6. מכתב המפרט כוונות המחקר ויכלול הסבר של התלמיד על הסיבות לבחירתו בהכנת עבודת מחקר בתחום ועל הנושאים בהם יתמקד בעבודת המחקר (כ – 600 מלים). סטודנט אינו חייב את הסכמת המנחה לפני הגשת המועמדות, אך חייב להראות שתחומי המחקר שלו מתאימים לתחומי עבודת סגל המכון
  7. סטודנט חייב לקבל הסכמת מנחה קבוע תוך שנה מתחילת הלימודים בתכנית.

 

 1. תנאי סף לדיון במועמדות כתלמיד מחקר
  1. תואר מוסמך בתחום בו המועמד מבקש ללמוד לדוקטורט
  2. 90   לפחות בעבודת המוסמך
  3. 90 לפחות – ציון ממוצע לתואר מוסמךפרטים נוספים על לימודים לקראת תואר דוקטור בקרימינולוגיה ניתן למצוא באתר המכון לקרימינולוגיה ובשנתון הפקולטה.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים