homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

הפורום למשפט ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים נועד להוות מסגרת לאינטראקציה אינטלקטואלית בין אנשי ונשות סגל ותלמידי/ות מחקר ביחידות שונות באוניברסיטה שעוסקים/ות בתחומים בהם משיקים החשיבה הפילוסופית, מדע המדינה, וחקר המשפט.חברי/ות הפורום כוללים/ות בעיקר אנשי ונשות סגל מהפקולטה למשפטים, החוג לפילוסופיה (בפקולטה למדעי הרוח), והחוג למדע המדינה (בפקולטה למדעי החברה) – חוקרים/ות בכירים/ות מהמובילים/ות בתחומם/ן, לצד אנשי ונשות סגל צעירים/ות. ביחד, מהווה קבוצת חברי/ות הפורום כח מחקרי ברמה בינלאומית גבוהה ביותר.

 פעילות הפורום  כוללת סדנאות תקופתיות, סמינר במתכונת סדנא לסטודנטים/ות, כנסים, ומלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים. פעילויות כאלה, כמו גם האינטראקציה הרשמית פחות שהן מעודדות, משפרות את העבודה המחקרית של כל חוקר/ת, ומעודדות אף שיתוף פעולה מחקרי חוצה-דיסציפלינות.בסמסטר האביב 2013 (ב/תשע"ג), פותח הפורום את הסדרה לאתיקה - סדרת מפגשים חודשיים לסקירה ודיון במחקרים המתמקדים בשאלות של אתיקה, צדק ופילוסופיה פוליטית מפגשים אלו מכוונים להעשיר ולעדכן את קהילת המחקר מחד, ולאפשר לחוקרים לבחון ולחדד את עבודותיהם מאידך. תאריכי המפגשים ותוכנם יפורטו בלוח הפעילויות של הפורום. הפורום - ובפרט האגף למשפט, מוסר, ודיני יושר ע"ש גרין, שהינו חלק מהפורום - זוכה לתמיכתה הנדיבה של קרן ישראל ושרה גרין לדיני יושר בפקולטה למשפטים.

 לפרטים על פעילות הפורום אפשר לפנות אל פרופ' דוד אנוך.

השנה הוקם בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית המרכז לאתיקה ופילוסופיה פוליטית, בראשות פרופ' דני אטאס ופרופ' דוד אנוך. חלק ניכר מפעילות הפורום למשפט ופילוסופיה מתנהלת עכשיו במסגרתו. ראו כאן.

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים