homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

פורום המשפט הבינלאומי
 
פורום המשפט הבינלאומי באוניברסיטה העברית הוקם בשנת 2004 על ידי מרצים למשפט בינלאומי מהפקולטה למשפטים. מטרת הפורום הינה להוות נקודת מפגש למחקר אקדמאי ודו שיח מקצועי בין מומחים למשפט בינלאומי בישראל ומחוצה לה (כולל אקדמאים, סטודנטים, נושאי משרות ממשלתיות, עורכי דין, ופעילי ארגונים לא ממשלתיים).
 
פורום המשפט הבינלאומי מארגן פעילויות מגוונות הקשורות למשפט בינלאומי, הכוללות:
  1. סמינרים המתקיימים אחת לשבועיים-בסמינרים מוצגות עבודות מחקר וכן מתקיימים דיונים בהתפתחויות שהתרחשו לאחרונה במשפט הבינלאומי. המשתתפים בסמינרים האלה כוללים חוקרים מובילים מישראל ומחו"ל, מומחים- ממשרד החוץ, משרד המשפטים, משרד המסחר והתעשייה, מארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים- וסטודנטים מצטיינים.

  2. מפגש שנתי-הפורום מארגן מפגש שנתי שמטרתו לדון בהתפתחויות משמעותיות שהתרחשו במשך השנה בתחום המשפט הבינלאומי.

  3. כנסים בינלאומיים-הפורום מארגן כנסים ודיונים על מגמות עכשוויות ועל נושאים מרכזיים בתחום המשפט הבינלאומי.

  4. מחקר –הפורוםיוזם הקמת קבוצות מחקר ממוקדות המתעמקות בנושאים ספציפיים במשפט הבינלאומי.

  5. פרסומיםהפורום מפרסם כתב עת אלקטרוני בנושא משפט בינלאומי ב-  Social Sciences Research Network - SSRN

יושבת ראש הפורום היא פרופ' רות לפידות. החברים האחרים בוועדת ההיגוי הם פרופ' משה הירש, פרופ' יובל שני,פרופ' תומר ברודי,פרופ' גיא הרפז, ופרופ' רובי סייבל.

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים