homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

הפורום מעודד ותומך בחקר נושאי הליבה של מדעי החברה והמשפטים, תוך השמת דגש משמעותי על הדרך בה הם באים לידי ביטוי ויישום בזירה הישראלית. התמיכה נדיבה של העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, חיונית לקידום המחקר של חוקרים המובילים בתחומם הנוטלים חלק בפורום זה. הסוגיות בהן מתמקדים הפרויקטים המחקריים השונים, משקפות את שלל תחומי העניין של משתתפי הפורום, ומקיפות היבטים הנוגעים למערכת אכיפת החוק והמשפט ולמדע הקרימינולוגיה. הפורום מעודד מגוון של פרויקטים מחקריים: פרויקטים בעלי אוריינטציה תיאורטית ובעלי אופי אמפירי וכן, פרויקטים מכווני מדיניות.
 
למידע נוסף נא לפנות לד"ר חסייסי באדי.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים