homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי הינו פורום בינתחומי יחיד במינו לבחינת סוגיות בתחום מערכת אכיפת החוק, בדגש על מחקרים אמפיריים בנושא. הפורום מאגד חוקרים מתחומים מגוונים כגון קרימינולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה וכלכלה, כמו גם אנשי פרקטיקה, לחשיבה מחודשת וביקורתית על שאלות מדיניות ורפורמות בתחום המשפט הפלילי. הפורום נוסד בכדי לעורר דיון מעמיק, חוצה דיציפלינות, מורכב וביקורתי בסוגיות בוערות העומדות על סדר היום בתחום המשפט הפלילי, בארץ ובעולם. הפורום מתכנס לדון במחקריהם של חוקרים מרחבי העולם, הממומנים על ידי הפורום.

 

ביוני 2015 יקיים הפורום כנס בינלאומי בין יומיים בנושא יזמות אפקטיביות לאכיפת החוק, בדגש על מחקרים אמפיריים העוסקים בתחום.

 

פעילות קבוצת חברי הפורום נתמכת בנדיבות קרן הלורד טיילור, שהוקמה ע"י העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

 

מרכזי הפורום: ד״ר ברק אריאל (קרימינולוגיה: barak.aritel@mail.huji.ac.il) וד״ר בנימין בלום (משפטים: blum@huji.ac.il)

 

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים