homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים crim

 

תכנית לימודים לתואר בוגר בקרימינולוגיה

 

בשנה"ל תשע"ז עתידה להפתח תכנית לימודים לתואר בוגר בקרימינולוגיה

 

סמל חוג 411

 

המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית עומד בחזית המחקר והעשייה הקרימינולוגית בארץ ובעולם, במגוון זירות. חברי הסגל של המכון עוסקים בקשת רחבה של תחומים קרימינולוגים כגון קורבנות, פשעי מדינה, נשים ופשיעה, תגובת המערכות החברתיות לעבריינות, משפט וחברה, קרימינולוגיה ניסויית, יעילות תכניות לשיקום עבריינים, פשעי צווארון לבן, פשיעה ומקום ושיטור ב"נקודות חמות", שיטור טרור, יחסי משטרה-קהילה, לגיטימיות המשטרה, מערכות כליאה, מדע פורנזי ועוד.

 

מטרות התכנית הן לתת מענה לביקוש הרב להשכלה הגבוהה בתחום הקרימינולוגיה, לקרב את אנשי השטח במערכת אכיפת החוק בישראל לעשייה האקדמית בתחום הקרימינולוגיה, להעשיר אותם בידע וביכולת לתרגם ממצאי מחקרים לעשייה יעילה והוגנת יותר בשטח, כזו שמפיקה את המרב מהמשאבים הציבוריים שעומדים לרשות מערכת אכיפת החוק. כמו כן התכנית תספק בסיס לחוקרים קרימינולוגים מצטיינים, תספק להם ידע, וכלים, לפיתוח מחקר קרימינולוגי בסטנדרטים בינלאומיים.

 

תכנית לימודי הבוגר בקרימינולוגיה תתקיים במתכונת דו-חוגית

ייחודו של תחום הקרימינולוגיה הוא בממשק הטבעי שלו עם תחומי ידע רבים ומגוונים, ומכאן היתרון שבתכנית דו-חוגית ללימודי בוגר. כתחום אינטרדיסציפלינרי, נושקים המחקר והעשייה הקרימינולוגית, בין היתר, לתחום המשפטים (למשפט הפלילי המהותי, לפרוצדורה פלילית ולמחקר משפטי אמפירי), לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה (המסייעים בזיהוי הגורמים לעבריינות והתגובות החברתיות לה), לגיאוגרפיה (למשל, הקשר שבין פשיעה למקום), לעבודה סוציאלית (העוסקת בתשתית העלולה להוליד התנהגות עבריינית ובטיפול בה), למדעי המחשב (למשל, פשיעה ופיקוח חברתי באינטרנט), ואפילו למדעים המדויקים כגון כימיה (כגון טיפול בזירת עבירה והשפעת כלים פורנזיים על עבודת השיטור). האוניברסיטה העברית מכירה בחשיבות שבאינטרדיסציפלינריות ומציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד בחוגים שונים הרלוונטיים באופן זה או אחר ללימודי הקרימינולוגיה ויסייעו בהעשרתם. בד בבד, יתרמו לימודי הקרימינולוגיה ללימודי הסטודנטים/יות בחוג הנוסף ע"י מתן עושר תיאורטי וכלים אמפיריים.


הלימודים בתכנית נמשכים שלוש שנים, וכוללים לימודי חובה, לימודי בחירה וסמינריונים. תלמיד המסיים את חוק לימודיו מקבל תואר בוגר בקרימינולוגיה (.M.B.A).

 

* פתיחת התכנית מותנית באישור המל"ג

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים